Disclaimer Monsare

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website Monsare.com en Monsare.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Onze 60 dagen geld-terug-garantie is alleen van toepassing als een product tijdens het transport beschadigd is geraakt of incompleet is geleverd.
Nauwsluitende kleding, ondergoed, geopende cosmetica/crèmes/oliën kunnen vanwege hygiënische redenen niet worden geretourneerd.
Bovendien kunnen de klantresultaten variëren. Wij garanderen niet dat de klant dezelfde resultaten behaalt als beschreven op onze landingspagina, aangezien dit van persoon tot persoon verschilt.

Hoewel wij er alles aan doen om de producten op onze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, kan het bestelde product enigszins afwijken van de getoonde foto's. Minimale verschillen in werking, kleur, maat of uiterlijk zijn mogelijk. Deze variaties kunnen voortkomen uit:

  • Verschillen in schermresoluties en kleurbalans van elektronische apparaten.
  • Productbatchvariaties of aanpassingen door de fabrikant.
  • Wijzigingen in het ontwerp of de samenstelling om productverbeteringen te implementeren.

Gebruik onze producten alleen zoals bedoeld op de verpakking.

Gebruik van deze website Monsare.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Monsare zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Monsare garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Monsare wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Monsare staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheiden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Monsare is met alle zorgvuldigheid samengesteld, maar niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. U bent zelf verantwoordelijk.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Monsare is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Monsare.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Monsare te mogen claimen of te veronderstellen.

Monsare streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Monsare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Monsare behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een beveiligingsprobleem ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk aan ons te melden.

Als u een kwetsbaarheid ontdekt, maak hier dan geen misbruik van. Door bijvoorbeeld:

  • Het plaatsen van malware;
  • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot);
  • Veranderingen aan te brengen in het systeem;
  • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen;
  • Het gebruik van het zogeheten 'bruteforcen' om toegang tot systemen te verkrijgen;
  • Het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.